Home ⁄ Услуги ⁄ Управление на проекти

Управление на проекти

ААМ гарантира успех и осъществяване на подобрения в бизнес процесите на организацията ви, тъй като се отличава със солиден опит в управлението на проекти.

Ние ви помагаме:

 • В съзнателното и ефективно усвояване на ресурсите за развитие: създаването и прилагането на модела за разпределение на ресурсите за развитие осигурява рамка за планиране на ресурсите, както и внимателен мониторинг върху усвояването на ресурсите.
 • В изпълнението на високо приоритетни проекти: едно от най-големите предизвикателства при управлението на портфолиото за развитие е осигуряването на съпоставимост на проектите. С нашата персонализирана методология за оценка на проекти ние се стремим да гарантираме, че проектите с най-голям потенциал ще бъдат избрани приоритетно в портфолиото за развитие.
 • Координация на функционалната и проектно-базираната операция: смятаме, че изпълнението на проектите и програмите може да се осъществи при зачитане на общите оперативни задачи. Нашата цел е да създадем оперативни и управленски механизми, които да позволят ефикасно сътрудничество и управление на ресурсите по време на изпълнението на проекта.
 • Прилагане на подходящите процеси и инструменти въз основа на типовете проекти: най-добрата ни практика включва планиране на цикъла и инструментите на проекта в зависимост от сложността и вида на проекта, осигурявайки най-ефективното изпълнение на проекта без ненужна административна работа.

С какво се отличаваме:

 • Диференцирани структури: моделите и плановете за действие, изработени на базата на международни стандарти в съответствие с нуждите и изискванията на клиента, служат за постепен начин на развитие и усъвършенстване.
 • Измерима ефективност: резултатите от създаването на рамки за координация на развитието са количествено измерими и предоставят информация за управлението на най-високо ниво още през първата година от изпълнението.
 • Подпомагане на организационното внедряване: по време на планирането на оперативните рамки за управление на портфолио, програми и проекти ние гарантираме успешна интеграция чрез подкрепата на нашите експерти с опит в областта на финансовия контрол, разработването на процеси, внедряването на информационни системи, управлението на промените и процедурите.


Фокус:

 • Планираме продуктите, които предоставяме чрез сътрудничеството според нуждите и изискванията на клиента.
 • Управление на портфейла за развитие: осигуряване на най-ефективно използване на ресурсите за развитие.
 • Управление на програмата: планиране на изпълнението на комплексни програми чрез осигуряване на координация на задачите и сроковете.
 • Управление на проекти: ефективно ръководене на проекта без ненужна административна работа.


Стъпки:

 • Разработване на система за дефиниране на координацията на развитието
 • Определяне на типовете проекти и програми
 • Процес на планиране, процес и управление на портфейла, инструменти и регулации
 • Разработване на рамка за управление на промените и съзнателно отношение към портфолиото, както и подкрепа на оперативната интеграция


ПРИЛОЖИМИ МЕТОДОЛОГИИ: